Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Reima Halonen kennel Korpiklaanin

Yhteystiedot: 

Uutelantie 80

31810 Oriniemi

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Reima Halonen 

Uutelantie 80

31810 Oriniemi

045 127 3167

[email protected]

2. REKISTERIN NIMI

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri

3. VERKKOPALVELUN KÄYTTÄJÄREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Verkkosivuston vierailijoiden tilastotietoja kerätään verkkosivuston toimivuuden analyysia varten.

4. KÄYTTÄJÄREKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Rekisteriin tallennetaan verkkosivulla vierailevan ip-osoite, ajankohta, päätelaite, päätelaitteen maantieteellinen sijainti, käyttäjän sukupuoli, noin ikä, verkkosivu jolle saavutaan, verkkosivut jolla vieraillaan.

Rekisteriin tallennetaan kaikki, mitä verkkosivulla vierailija tekee kuten tuotteiden/ vast ostamiset ja lataamiset.

Verkkopalvelun käyttäjärekisteri muodostuu käytännössä Googlen analyysityökaluihin eli Google Search Consoleen ja Google Analyticsiin. Edellämainittuihin analyysityökalujen verkkosivuston tietoihin on Googlen lisäksi pääsy vain verkkosivuston omistajalla Reima Halosella ja ylläpitäjällä Nettirepellä.

5. ASIAKASREKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Asiakasrekisteriä käytetään, jotta tiedetään kenelle tuotteita on myyty.

6. ASIAKASREKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

Etunimi, sukunimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja ostettu tuote tai palvelu

7. REKISTERÖIDYN OIKEUDET 

Rekisteröidyllä ovat seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen  

Reima Halonen 

Uutelantie 80

31810 Oriniemi

045 127 3167

[email protected]


Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.  


Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  


Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 


Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.  


On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.


Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle


Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 


Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 


Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html


6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä 

asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta


7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET 

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin  ulkopuolelle.

 

8. KÄSITTELYN KESTO JA TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa.

Markkinointilistaltamme rekisteröity pääsee poistumaan pyydettäessä.   

Henkilötietoja säilytetään 12 vuotta laissa määrätyllä tavalla.


9. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄT

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja. 


10. TIETOJEN SIIRTO EU:N ULKOPUOLELLE

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  


11. AUTOMAATTINEN PÄÄTÖKSENTEKO JA PROFILOINTI

Emme käytä henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.